×
ค้นหา
EveryThaiStudent.com
ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต
ถาม&ตอบ

คุณสามารถอธิบายตรีเอกานุภาพได้หรือไม่?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

ถาม:  “แล้วเรื่องหลักข้อเชื่อเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพ หรือตรีเอกานุภาพศักด์สิทธิ์ล่ะ?”

เราตอบ:  “ตรีเอกานุภาพ”นี้ เราไม่พบในพระคัมภีร์ แต่เป็นคำที่ใช้เพื่อบรรยายภาพที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับ พระเจ้าในพระวจนะของพระองค์ พระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนถึงพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร(พระเยซูคริสต์) และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ และยังนำเสนออย่างชัดเจนด้วยว่ามีพระเจ้าอยู่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้นคำว่า ตรีเอกานุภาพ ซึ่งแยกออกมาให้เห็นได้ดังนี้ “ตรี” หมายถึง สาม และ “เอก(เป็นหนึ่ง)+อานุภาพ” = เอกานุภาพ (ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Trinity ซึ่งมาจากคำว่า Tri = สาม และUnity = หนึ่งเดียว) จึงป็นวิถีทางของการรับรู้สิ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยแก่เราเกี่ยวกับพระเจ้า นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นทั้งสาม “บุคคล” และทั้งสามบุคคลซึ่งมีเอกลักษณ์ของพระเจ้าเหมือนกัน

บางคนได้พยายามใช้วิธีการของมนุษย์ในการอธิบายคำว่าตรีเอกานุภาพ เช่น น้ำที่มีสูตรทางเคมีเป็น H2Oเหมือนกัน แต่ก็มีสามสถานะคือน้ำที่เป็นของเหลว น้ำแข็ง(ของแข็ง)และไอน้ำ การอธิบายอีกอย่างหนึ่งคือ ใช้ เรื่องของไข่ ซึ่งมีเปลือกไข่ ไข่แดงและไข่ขาว แต่การอธิบายเช่นนี้เป็นการบอกว่าพระเจ้าเป็น “ส่วนต่างๆ” ซึ่งไม่ถูกต้องนัก

พระเจ้าพระบุตร(พระเยซู)ทรงเป็นพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ พระเจ้าพระบิดา ทรงเป็นพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์เช่นเดียวกัน แต่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น ในโลกของเราและด้วยประสบการณ์อย่างมีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นมนุษย์ของเรา จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจในตรีเอกานุภาพ แต่ตั้งแต่แรกเริ่มมาแล้ว เราก็เห็นพระเจ้าทรงเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว ในพระคัมภีร์ ขอให้สังเกตคำสรรพนามที่ใช้ คำว่า “เรา” และ “ของเรา” ในปฐมกาล1:26 แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามอย่าง ตามฉายาของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน”

แม้ว่าสิ่งที่จะแสดงให้เห็นจากพระคัมภีร์ต่อไปนี้ จะเป็นเพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมด แต่คุณจะเห็นได้ ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นหนึ่งเดียว ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ:

 • “โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย เป็นพระเจ้าเดียว” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4)

 • “เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก นอกจากเรา ไม่มีพระเจ้า...” (อิสยาห์45:5)

 • “... มีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียว” (1โครินธ์ 8:4)

 • “ ครั้นพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบ ลงมาสถิตอยู่บนพระองค์ และนี่แน่มีพระ สุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มัทธิว 3:16-17)

 • “เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว28:19)

 • พระเยซูตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น10:30)

 • “ใครที่ได้เห็นเรา ก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น14:9)

 • “และผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา” (ยอห์น12:45)

 • “... ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์” (โรม8:9)

 • “แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้า มาปรากฎแก่โยเซฟในความฝันว่า โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ของเธอ เป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว1:20)

 • ทูตสวรรค์จึงตอบนาง(มารีย์) ว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาบนเธอ และฤทธิ์เดชขององค์ผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้น จะได้รียกว่า วิสุทธิ์ และเรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า” (ลูกา1:35)

 • [พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์] “เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน... ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา” (ยอห์น14:16-17,23)
 วิธีที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
 ผม มีคำถาม หรือ ความคิดเห็น

แชร์ต่อกับคนอื่น:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More