×
ค้นหา
EveryThaiStudent.com
ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต
ถาม&ตอบ

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

ถาม:  “พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร หรือเป็นอะไร? ฉันเคยอ่านเจอในเว็บไซต์ของคุณหลายครั้งแล้ว”

เราตอบ:  พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ พระเจ้าผู้ซึ่งเสด็จมาสถิตอยู่กับสาวกผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว (กิจการ บทที่2) พระเยซูได้ตรัสกับเหล่าอัครสาวกว่า...

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน” (ยอห์น14:16-18)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่คลุมเครือ หรือเป็นเพียงเงาของสิ่งที่ไม่มีจับต้องไม่ได้ หรือเป็นเพียงพลังงานที่ไม่มีตัวตน แต่ทรงเป็นพระเจ้าที่เท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระบุตรในทุกทาง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นสถานะที่สามของพระเจ้า(ในตรีเอกานุภาพ) พระเยซูตรัสกับพวกอัครสาวกว่า....

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่เเหละ เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค" (มัทธิว 28:18- 20)

พระเจ้าทรงมีสามสถานภาพคือ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระลักษณะทั้งหลายของพระเจ้าเมื่อกล่าวถึงพระบิดาและพระบุตร ก็เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเท่าเทียมกันทุกประการ เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดได้บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณโดยการเชื่อวางใจและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต (ยอห์น1:12-13, ยอห์น3:3-21) พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในบุคคลผู้นั้นโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1โครินธ์3:16) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีพระสติปัญญา (1โครินธ์2:11) ทรงมีอารมณ์ความรู้สึก (โรม15:30) และทรงมีเจตนารมณ์ (1โครินธ์12:11) บทบาทเบื้องต้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ เป็น “พยาน” ของพระเยซูคริสต์ (ยอห์น15:26, 16:14) พระองค์ตรัสภายในจิตใจของมนุษย์ให้รู้ถึงความจริงของพระเยซูคริสต์ พระองค์ยังทรงเป็นเหมือนพระอาจารย์ของคริสเตียนทุกคน (1โครินธ์2:9-14) พระองค์ทรงเปิดเผยถึงน้ำพระทัยและความจริงของพระเจ้าแก่คริสเตียน ทุกคนดังที่พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกว่า...

“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น14:26)

“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น16:13)

พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่ในชีวิตของทุกคนที่เชื่อในพระเยซูเพื่อที่จะทรงสร้างพระลักษณะของพระองค์ขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อเหล่านั้น ในแบบที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดประทานความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน ให้แก่เรา (กาลาเทีย5:22-23) พระองค์ทรงขอให้เราพึ่งพาในพระองค์ เพื่อให้ทรงสร้างลักษณะนิสัยเหล่านี้ขึ้นในชีวิตของเรา แทนที่จะเป็นตัวเราเองที่พยายามจะรัก มีความอดทนและความปรานีต่อผู้อื่น ดังนั้น คริสเตียนได้รับการบอกกล่าวให้ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ (กาลาเทีย5:25) และเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส5:18) และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานฤทธิ์เดชให้แก่คริสเตียนในการทำงานรับใช้พระเจ้าในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งช่วยทำให้เกิดการเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณท่ามกลางพวกเขาอีกด้วย (โรม12, 1โครินธ์:12, เอเฟซัส 4)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงทำงานในชีวิตของผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงกระทำให้มนุษย์สำนึกถึงความจริงในจิตใจของเขาที่ว่า เราทุกคนเป็นคนบาปซึ่ง ต้องการอภัยโทษบาป และการที่พระเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรมอย่างไร คือที่พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์แทนเราเพื่อไถ่โทษความผิดบาปของเรา และการที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกและคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระองค์ในวันหนึ่ง (ยอห์น16:8-11) พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสในจิตใจและความคิดของเรา ทรงเรียกให้เรากลับใจและหันหน้าเข้าหาพระเจ้าเพื่อรับการอภัยโทษและรับชีวิตใหม่ในพระองค์

 วิธีที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
 ผม มีคำถาม หรือ ความคิดเห็น

แชร์ต่อกับคนอื่น:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More