×
ค้นหา
EveryThaiStudent.com
ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต
พระเจ้ามีจริง

พระเจ้าคือใคร?

มารู้จักพระลักษณะ 6 ประการของพระเจ้าผ่านวีดีโอนี้ด้วยกัน ประการแรก

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF
 วิธีที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
 ผม มีคำถาม หรือ ความคิดเห็น

การถอดเสียงวิดีโอ

มารู้จักพระลักษณะ 6 ประการของพระเจ้าผ่านวีดีโอนี้ด้วยกัน ประการแรก

ประการแรก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เรารู้จักได้หรือไม่

พระเจ้า ผู้ซึ่งทรงสร้างจักรวาลอย่างกว้างใหญ่ไพศาลและบรรจงใส่รายละเอียดที่สร้างสรรของมันนั้น เป็นผู้ที่เราสามารถรู้จักได้ พระองค์ทรงบอกเราเกี่ยวกับพระองค์เอง และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงต้อนรับเราเข้ามาในความสัมพันธ์ เพื่อที่เราจะสามารถทำความรู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัวได้ ไม่ใช่แค่ที่เราจะรู้เกี่ยวกับพระองค์เท่านั้น แต่ที่เรายังสามารถรู้จักพระองค์แบบลึกซึ้งได้อีกด้วย

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตน อย่าให้ชายฉกรรจ์ อวดในความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมั่งมี อวดในความมั่งคั่งของตน แต่ให้ผู้อวด อวดในสิ่งนี้ คือในการที่ เขาเข้าใจและรู้จักเราว่า เราคือพระเจ้า ทรงสำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้

ประการที่สอง พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เราสามารถเข้าไปมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้่

พระเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เราพูดคุยกับพระองค์ เมื่อเรามีสิ่งที่ห่วงกังวลอยู่ในใจ เราไม่จำเป็นต้องมีการปรับพฤติกรรมของเราก่อน หรือไม่จำเป็นต้องทำตัวสุภาพถูกต้องตามหลักศาสนศาสตร์ หรือทำตัวให้บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักและการยอมรับเมื่อเราเข้าไปหาพระองค์ เพราะนั่นคือธรรมชาติของพระองค์เอง และในพระธรรมสดุดี กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง”

ประการที่สาม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างสรร่

ทุกสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นนั้น เกิดจากการนำวัสดุที่มีอยู่แล้ว มาประกอบเข้าด้วยกัน หรือ สร้างขึ้นจากความคิดที่มีมาก่อนหน้านั้นแล้ว พระเจ้าทรงมีความสามารถที่จะตรัสเพื่อให้สิ่งที่ไม่มี บังเกิดขึ้นมาได้ ไม่ใช่แค่กาแล็กซี่หรือรูปแบบของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่รวมถึงทางแก้ของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ด้วย พระเจ้าทรงสร้างสรร สิ่งต่างๆเพื่อเรา พระองค์ทรงอยากให้เรารับรู้และพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ “เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่ง และทรงฤทธานุภาพนัก ความเข้าใจของพระองค์นั้นสุดจะวัดได้”

ประการที่สี่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยกโทษให้่

เราทำบาป เรามีแนวโน้มที่จะทำตามหนทางของเราเอง แทนที่จะเป็นหนทางของพระเจ้า และพระเจ้าทรงเห็นมันและทราบเกี่ยวกับมันด้วย พระเจ้าไม่ได้ทรงเพิกเฉยต่อความบาปเช่นนั้น แต่ทรงเตรียมที่จะพิพากษาและกล่าวโทษคนทั้งหลายเนื่องด้วยบาปของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีการยกโทษให้และจะทรงอภัยให้เรา เริ่มตั้งแต่เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ทรงจ่ายแทนความบาปของเราด้วยการตายบนไม้กางเขนของพระองค์แล้ว พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและเสนอการอภัยโทษบาปนี้แก่เราแล้ว คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ แก่ทุกคน ที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่ คิดมูลค่า โดยให้พระคริสต์เป็นผู้ไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล

ประการที่ห้า พระองค์ทรงสัตย์จริง่

ดังเช่นคนทั่วไปมักจะบอกให้เราทราบถึงความคิดและความรู้สึกของพวกเขา พระเจ้าทรงบอกกับเราอย่างชัดเจนถึงพระองค์เอง สิ่งที่ทำให้พระองค์แตกต่างจากเราคือ พระองค์ทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงอยู่เสมอ ทุกสิ่ง ที่ตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองก็ดี เกี่ยวกับตัวเราก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มันจริงยิ่งกว่าความรู้สึก ความคิด หรือการรับรู้ของเราเสียอีก ทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสนั้นถูกต้องชัดเจนและสัตย์จริงทั้งหมด พระสัญญา ที่ทรงกระทำกับเรานั้น เรายึดถือได้อย่างเต็มที่ พระองค์ทรงหมายความตามนั้น เราสามารถที่จะยึดมั่นในพระดำรัสของพระองค์ได้ ในพระธรรมสดุดีกล่าวว่า “การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่าง แก่มรรคาของข้าพระองค์”

ประการที่หก พระองค์ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่ง่

คุณอยากจะทำทุกอย่างถูกต้อง 100% ตลอดเวลาไหม? พระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้น พระปัญญาของพระองค์ ไม่มีขอบเขตจำกัด พระองค์ทรงเข้าพระทัยในทุกองค์ประกอบของสถานการณ์หนึ่งๆ รวมทั้งประวัติศาสตร์ ของมันและเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตที่จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆด้วย คุณไม่จำเป็นต้องรายงาน ความคืบหน้าต่อพระองค์ หรือให้คำปรึกษากับพระองค์ หรือพยายามโน้มน้าวให้พระองค์ทรงทำในสิ่งที่ ถูกต้อง พระองค์จะทรงกระทำแน่ เพราะว่าทรงสามารถที่จะทำได้ และแรงจูงใจของพระองค์นั้นก็บริสุทธิ์ ถ้าเราไว้วางใจในพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงทำสิ่งใดผิดพลาดเลย จะไม่ทรงเอาเปรียบ หรือหลอกลวงเรา เราสามารถวางใจได้ว่า พระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ในทุกสถานการณ์และทุกๆเวลา

 วิธีที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
 ผม มีคำถาม หรือ ความคิดเห็น

แชร์ต่อกับคนอื่น:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More